خطا در بررسی templates

From AutoVM WIKI
Jump to: navigation, search
Read In Other Language: English - فارسی
  1. تمپلیت های منتشر شده بدون تغییر نام در سرور دیپلوی Deploy شده باشند. (آموزش بارگذاری تمپلیت در سرور)
  2. به هنگام افزودن datastore توجه نمایید هارد دیسکی را به عنوان پیش فرض (Default) قرار داده باشید که در آن تمپلیت های سیستم عامل دیپلوی شده باشد و برای سایر دیتااستور ها برای این گزینه عبارت No انتخاب شده باشد. (آموزش افزودن Datastore را مجددا با دقت بیشتری مشاهده نمایید)